home o nas galeria organizacja pracy kontakt

SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Data: 20.03.2014      

Dzieci: 4-5-6 latki

Czas trwania: 30 - 45 min                                                                                                            

Temat: Konkurs - Mali ratownicy

Rodzaj aktywności: intelektualna, zabawowo –zadaniowa

Cele ogólne:                                                                                                                                              

- poznanie elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy  przedmedycznej

- zapoznanie dzieci z prawidłowymi reakcjami w stanach zagrożenia życia, zdrowia, właściwego postępowania na miejscu wypadków komunikacyjnych i w innych sytuacjach zagrożenia.

- uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia

-uczestniczenie w rozmowach dotyczących bezpieczeństwa, wynikających ze spotkań ze służbami ratowniczymi                                                                                       

Dziecko:

- zna swoje imię i nazwisko, adres domowy, wie jak zachować się w sytuacji gdy członek rodziny straci przytomność (telefon na pogotowie) zna numer 999,
- umie udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej,
- wie jak zachować się w sytuacji; krwotoku z nosa, oparzeniu, zranieniu
- wskazuje i nazwy przedmioty związane z udzielaniem pierwszej pomocy: bandaż, plaster, gaza.
- wymienia numery telefonów alarmowych 999 pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna, 997 policja.

Przebieg:

  1. Powitanie, przedstawienie harcerzy z Harcerskiego Klubu Ratowniczego Lębork

  1. Prezentacja, zapoznanie dzieci z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (ułożenie osoby poszkodowanej w pozycji bocznej ustalonej, wezwanie pogotowia, przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie medycznym, bandażowanie zranionej ręki)

  1. Przeprowadzenie konkursu z zakresu bezpieczeństwa i zdrowia.

a) podział dzieci na 4 zespoły, oznaczenie szarfami(w kolorze: niebieskim, czerwonym, zielonym, żółtym)

b) przydzielenie stanowisk, zadań do wykonania

-  drużyny na zasadzie karuzeli kolejno przechodzą  poszczególne stanowiska

Zadania:

Zadanie 1- „zdarzenie w parku”: sprawdzanie oddechu u poszkodowanego, prawidłowe ułożenie w pozycji bezpiecznej.

Zadanie 2 – „na boisku”: zraniona NOGA LUB RĘKA – bandażowanie rany na ręce; zakładanie chusty, uruchomianie kończyny.

Zadanie 3 – „na wycieczce”: nieprzytomny, nie oddycha - resuscytacja krążeniowo-oddechowa (na fantomie medycznym) - RKO.

Zadanie 4 - „ratunku, pomocy, wzywamy pogotowie ratunkowe” - znajomość numerów alarmowych:  pogotowia 999, straży 998, policji 997

-wzywanie pomocy, rozmowa z dyspozytorem z pogotowia.

Zabawa: Mini quiz 

1. Co zrobię gdy znajdę kogoś nieprzytomnego na ulicy? Dzieci kończą zdanie.

2. Jak należy się zachować gdy mama straci przytomność?

3. Jak należy się zachować w sytuacji gdy...? Która odpowiedź jest poprawna
-koleżanka rozbije kolano na szkolnym boisku: 
a) zgłaszam pani co się stało,
b) nic nie mówię, bo tak jest wygodnie

4. - Co zrobisz gdy zauważysz pożar?
a) zadzwonię na numer 998 poproszę o pomoc,
b) nie interesuje mnie to, to nie moja sprawa,

5. Co należy zrobić w czasie krwotoku z nosa?

 

4. Podsumowanie zajęć. Dzieci układają czynności wg  kolejności podczas akcji ratunkowej

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA SOBIE I POSZKODOWANEMU

SPRAWDZENIE CZY POSZKODOWANY JEST PRZYTOMNY

WZYWANIE POMOCY

SPRAWDZANIE ODDECHU

POZYCJA BOCZNA USTALONA
 

5. Nagrodzenie wszystkich dzieci emblematami, podziękowanie harcerzom.

Warunki materialne: plansze edukacyjne Pierwsza pomoc przedmedyczna, obrazki z numerami alarmowymi i pojazdami uprzywilejowanymi, płyta CD, apteczka, szarfy dla każdego dziecka w 4 kolorach, kamizelki odblaskowe, pomoce dostarczone przez służby ratownicze – fantomy, koc, chusta.

Literatura:

Podstawa Programowa wychowania Przedszkolnego

Program edukacji przedszkolnej Nasze przedszkole - W. Żaba -Żabińska

                     Opracowanie: harcerze z Harcerskiego Klubu Ratowniczego z Hufca Lębork, Irena Pawłowska

 

Copyright © 2009 - Przedszkole nr 6 w Lęborku - All right reserved design by MH